Asociācija ″Ķengurs bez robežām″

80. gadu sākumā Pīters Hollorans (Piter Holloran), matemātikas profesors no Sidneja, nolēma organizēt spēles-konkursa jauno veidu Austrālijas skolniekiem: aptauju ar piedāvātiem atbilžu variantiem, kuru pārbauda dators. Tūkstošiem skolnieku varēja piedalīties konkursā vienlaicīgi. Austrālijas nacionāla matemātiska konkursa panākumi bija milzīgi.

1991. gadā divi franču matemātiķi nolēma rīkot šo spēli Francijā, nosaucot to „Ķengurs” par godu saviem Austrālijas draugiem.
Pirmā spēle savāca 12000 koledžu studējošos. Vēlāk konkursā piedalījās arī skolēni un liceju studenti. 1993. gada jūnijā „Ķengurs” franču organizētāji (www.mathkang.org) sarīkoja tikšanos Eiropas valstu matemātikas sacensību vadītājiem Parīzē. Aicinātie matemātiķi bija ļoti pārsteigti ar konkursa „Ķengurs – matemātika visiem” Francijā: 1991. gads – 120000 dalībnieku, 1992. gads – 300000, 1993. gads – 500000.

1994. gada maijā Baltkrievija, Ungārija, Spānija, Nīderlande, Polija, Krievija un Rumānija nolēma piedalīties konkursā un tas nodrošināja spēles lielos panākumus.

1994. gada jūlijā Strasbūrā Eiropas padomes sēdē, Ģenerālā asamblejas izveidoja Asociāciju „Ķengurs bez robežām” no 10 Eiropas valstīm.

Tagad šī asociācija apvieno dalībniekus no daudzām valstīm. Asociācijas mērķis ir vispārējas matemātiskās kultūras plaša izplatīšana un, protams, konkursa-spēles „Ķengurs”, kura notiek visās dalībvalstīs vienā dienā, organizēšana.

Konkursa forma tika saglabāta – jautājumu saraksts ar atbilžu variantiem, konkursa diena un stunda, un galvenais princips – „balva visiem”, katram dalībniekam. Katrā valstī ir sava organizācijas komiteja, savas balvas, dažādu valstu rezultāti netiek salīdzināti viens ar otru.

Konkursa mērķi (uzdevumi).

Konkurss-spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas popularitāti un paaugstina studējošo interesi pret to. Spēle ne tikai stimulē skolas programmas apguvi, bet arī mudina studējošos piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un sacensībās.

Konkursa forma.

Konkursam ir viena kārta, bez atlases sacensībām. Šī sacensība notiek martā, vienā dienā, vienā stundā un sastāv no 30 jautājumiem, kuri ir sakārtoti pēc sarežģītības pieauguma, uz katru jautājumu piedāvāts 5 atbilžu variantu.

Izplatīšana un dalīšanās pieredze.

Asociācija pēc savām iespējām stimulē attīstīt kultūras apmaiņu starp dalībvalstīm. Ar šo mērķi starp dalībniekiem tiek izplātītas grāmatas, brošūras, bukleti, kuri satur visu veidu matemātiskās idejas, datus, spēles un mīklas, un katru gadu tiek izdotas dažādu valstu konkursa uzvārētāju kopīgas publikācijas un organizētas vasaras tikšanas. Aptuveni konkursa budžeta puse ir paredzēta šīm publikācijām un balvām. „Ķengurs” oficiālās valodas ir franču un angļu.

Francija nodrošināja asociācijas locekļu tikšanu finanšu un tehnisko atbalstu Parīzē (1995. gada janvāris) un Eindhovenā (1995. gada decembris). Sākot ar 1996. gadu visas valstis piedalās ikgadējas tikšanas organizēšanas nodrošināšanā proporcionāli to dalībnieku skaitam. 

Budapeštā (1997. gada oktobris) 21 dalībvalsts apstiprināja noteikumus, saskaņa ar kuriem tiek precizēti finanšu un pārējie nosacījumi, kuri reglamentē pievienoto valstu dalību konkursā.

Par šā konkursa pirmatklājējiem Rīgā 2006. gadā kļuva mūsu privātas vidusskolas ISMA „Premjers” skolēni, kuri paradīja ļoti labus rezultātus. Bet par uzvarētājiem vēl toreiz 6. klases skolēni – Vika Kalašņikova, Antons Bardiševs un Konstantins Okuņevs.

2013. gadā pie skolas ISMA „Premjers” „ķenguriem” pievienojas 17 skolu skolēni – pavisam 1297 skolēnu.

Līdz 2013.gadam konkurss tika rīkots sadarbībā ar Krievijas organizācijas komiteju, kas tika veidots Sanktpēterburgā Krievijas izglītības akadēmijas Produktīvas izglītības institūtā un Testēšanas tehnoloģijas centrā „Ķengurs pluss”.

No 2014. gada mēs kļuvām par asociācijas Le Kangouron sans fronties (Ķengurs bez robežām) pilnvērtīgiem locekļiem. Šodien tajā ietilpst vairāk nekā 82 Eiropas, Āzijas un Amerikas valstis, bet dalībnieku skaits ir lielāks par 6 miljoniem. Latvijas pieņemšanas ideja asociācijā pieder Klasiskai ģimnāzijai un skolai ISMA „Premjers”. Galveno organizācijas darbu uzņemas konkursa „Ķengurs” Latvijas organizācijas komiteja jaunatnes asociācijas “Spilgtie Jaunieši” aizgādībā.

 1. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 15 000 skolēnu no 199 Latvijas skolām.
 2. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 19 286 skolēnu no 219 Latvijas skolām.
 3. gadā matemātikas sacensībās piedalījās vairāk kā 23 855 skolēnu no 247 Latvijas skolām.
 4. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 15 895 skolēni no 239 Latvijas skolām.
 5. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 16 500 skolēnu no 250 Latvijas skolām.
 6. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 5108 skolēnu no 135 Latvijas skolām.
 7. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 9379 skolēnu no 211 Latvijas skolām.
 8. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 14653 skolēnu no 225 Latvijas skolām.
 9. gadā matemātikas sacensībās piedalījās 17767 skolēnu no 251 Latvijas skolām.
 10. gadā matemātikas sacensībās piedalījās _____ skolēnu no ___ Latvijas skolām.

Latvijas organizācijas komiteja „Ķengurs”:
Adrese: Valērijas Seiles iela 1, korpuss 7, Rīgā, LV-1019
E-pasts: kengurs@isma.lv

 1. Bez iepriekšējas atlases piedalīties konkursā var visi vidusskolu 2.-12. klašu studējošie.
 2. Dalības maksa ir 0,50 EUR katram dalībniekam.
 1. Konkursa rīkošanu Latvijā īsteno konkursa ″Ķengurs″ Latvijas organizācijas komiteja. Katrā skolā, kas piedalās konkursā, tiek nozīmēts organizators, kurš ir atbildīgs par konkursa rīkošanu tieši skolā.
 2. Konkursu rīko visās skolās vienā dienā, šogad, 2024.gada 21. martā, vēlams no rīta. No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.
  Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.
 1. REĢISTRĀCIJA

Piereģistrēšanās tām skolām, kas to vēl nav izdarījušas  uz konkursu “Ķengurs- matemātika visiem“ notiek e-pastā kengurs@isma.lv.

Ja skola nav piereģistrējusies iepriekšējos gados, tad e-pasta vēstulē kengurs@isma.lv jānorāda skolas nosaukums, saiti uz skolas mājaslapu un skolas e-pasta adresi. Pēc tam uz SKOLAS e-pastu atnāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību būs iespējams ieiet vietnē math.kengurs.lv un turpināt skolas piereģistrēšanu, izveidot skolas organizatora kontu, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķus papildus kontus skolotājiem.

Ja skola ir jau agrāk reģistrējusies mājaslapā ķengur.lv/lv tad uz skolas

 e-pastu 15.01.2024 pienāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību skolas organizators varēs ieiet vietnē math.kengurs.lv un apstiprināt savu dalību konkursā.

2.KONTU VEIDI

Skolas konts ir nepieciešams, lai apstiprinātu skolas piedalīšanos konkursā, skolas organizatora nozīmēšanai vai nomaiņai, un, lai noslēgtu līgumu starp mācību iestādi un konkursa “Ķengurs“ organizēšanas komiteju.

Skolas organizatora konts tiek lietots, lai apstiprinātu piedalīšanos konkursā, lai izveidotu papildus kontus citiem skolotajiem, lai saņemtu konkursa materiālus, lai ievadītu dalībnieku datus, lai saņemtu atskaites, sertifikātus un balvas.

Skolas organizatora papildus konti var tikt lietoti, lai ievadītu konkursa dalībnieku datus.

To pašu kontu var lietot skolas organizators un arī skolotāja papildus kontu var lietot dažādās mācību iestādēs.

3. KONKURSA NORISES DIENA

Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapā būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

– uzdevumi 3 valodās,

– veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

– brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadīšanai (būs pieejams līdz 01.04.),

– brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 21.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstam, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

– bankas konts, kurā jāpārskaita kopēja summa par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim  ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA.

Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

– atskaite,

– dalībnieku nominālie sertifikāti,

– skolas sertifikāts,

– skolotāja pateicības raksts,

– nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

– nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

″Ķengurs″ – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Apbalvošanas pamatforma ir diplomi. 

Visi bez izņēmuma skolnieki saņem sertifikātus (elektroniskajā formātā) ar iegūto punktu norādi. Šos sertifikātus izdrukās skolas organizators un tie tiks pasniegti skolā.

No 10. līdz 31. maijam darbā dienās (no 9:00 līdz 17:00) ir iespējams saņemt diplomus un dāvaniņas skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20).
Valērijas Seiles ielā 1 k-7, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv

1. Pēc tam, kad skolas organizators ir aizpildījis ailes datu ievadei (no 23.03. līdz 01.04.), šie dati nokļūs Latvijas organizācijas komitejā un tiek nodrošināta to digitālā apstrāde.  Pēc šīs pārbaudes rezultātiem tiek izveidotas atskaites, kuras varēs apskatīt no 22. aprīlī mūsu mājas lapā.

2. Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

 • atskaite,
 • dalībnieka sertifikāts,
 • skolas sertifikāts,
 • skolotāja pateicības raksts,
 • nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,
 • nominālais diploms tiem, kuri iegāja labāko 20 visā Latvijā katrā paralēlē.

3. Konkursa rezultātu uzticamības un objektivitātes nodrošināšanai gan Latvijas organizācijas komiteja, gan skolas organizators kontrolē, lai visi dalībnieki ievērotu noteikumus. Pēc šīs kontroles rezultātiem var tikt diskvalificēti (atskaitīti no dalībnieku skaita) gan konkrēti skolēni, gan skolu paralēles, kurās tika fiksēts nopietns konkursa noteikumu pārkāpums. Lēmumu par diskvalifikāciju pieņem Latvijas organizācijas komiteja, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu analīzi.

4. Visi faili ar ierakstītām atbildēm tiek glabāti Latvijas organizācijas komitejā līdz tekošā gada 1. oktobrim. Līdz šim momentam Latvijas organizācijas komiteja izskata pretenzijas, kas radušies pēc pārbaudes rezultātiem (dalībnieka rezultātu neesamība skolas pārskatā, šaubas par pārbaudes precizitāti utt.)

 1. Tiem, kuri vēl nezina kas ir ″Ķengurs″.
  Tas ir starptautisks matemātikas konkurss, kurš tiek rīkots vienlaicīgi daudzās pasaules valstīs.
 2. Kad notiks konkurss 2024. gadā?
  Ceturtdien, 21. martā
 3. Kurš drīkst piedalīties konkursā?
  Konkursa ″Ķengurs″ drīkst piedalīties jebkurš skolēns no 2. līdz 12. klasei, kurš ir apmaksājis organizēšanas maksu 0,50 EUR. Rezultātu apkopojums notiek atsevišķi katrai paralēlei. 
 4. Kur notiks konkurss?
  Jūsu skolā
 5. Kā notiek konkurss?
  Šis konkurss savā veidā ir spēle. Dalībnieki saņem 30 uzdevumus (2.-4. klasēm – 24 uzdevumi), katram ir 5 atbilžu varianti, bet tikai viena atbilde ir pareiza. Speciālajā veidlapā vai lapā ar uzdevumiem dalībniekam jāatzīmē pareizo atbildi bez paskaidrojumiem. Nedrīkst izmantot mācību grāmatas un kalkulatoru. Konkurss ilgst 1 stundu 15 minūtes. 
 6. Kā tiek apkopoti konkursa rezultāti?
  Atbilžu veidlapas tiek pārbaudīti un apkopoti Latvijas organizācijas komitejā Rīgā. Rezultāti tiek apkopoti atsevišķi pa klasēm. Aptuveni pēc mēneša pēc konkursa dienas katra skola, kura piedalījās konkursā saņems gala atskaiti ar šīs skolas visu dalībnieku rezultātiem. Šajā atskaitē būs norādītas ne tikai ballu summas, kuras ieguva dalībnieki, bet arī katra dalībnieka vieta viņa paralēlē.
 7. Kā tiek apbalvoti uzvarētāji?
  Visi bez izņēmuma dalībnieki saņem elektroniskus sertifikātuskā arī tiks sertifikāts skolai un diplomi skolas organizatoriem no Latvijas organizācijas komitejas. „Ķengurs” – masveida konkurss un apbalvošanai pēc tā rezultātiem ir masveida raksturs. Konkursa dalībnieku apbalvošanas pamatforma ir diplomi un nelielas balvas. 
  No 8. līdz 31. maijam darbā dienās (no 9:00 līdz 17:00) ir iespējams saņemt diplomus un dāvaniņas skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas konkursa uzvarētāji divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20). 
 8. Kā pareizi rīkot konkursu skolā?

Skolotājiem, kuri rīko konkursu skolā:

Jāiepazīstina skolēnus ar spēles noteikumiem;

Latvijas organizācijas komiteja nodrošina ar konkursa materiāliem, izmantojot internetu, konkursa dienā. Jums nepieciešams izdrukāt materiālus katram skolniekam. Skolēns drīkst pieteikties dalībai konkursā pat konkursa dienā, bet šajā gadījumā, pieteikums tiks pieņemts, ja skolā ir materiālu rezerve. Paturēt 10 minūtes pirms konkursa sākuma dalībnieku iepazīšanai ar spēles noteikumiem un atbilžu veidlapu aizpildīšanas noteikumiem;

Jāsasēdina skolēnus tāda veidā, lai viņiem nebūtu iespējas norakstīt, piemēram, 5. klasi ar 7., 6. ar 8. utt. (no konkursa korektuma ir atkarīga tā autoritāte un rezultātu pareizība);

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstošie viņa vecuma grupai. Atbildes skolnieki atzīme uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot atbilžu veidlapas. No šī brīža sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes.

 1. Kā uzzināt par konkursa rezultātiem?

Lai uzzinātu konkursa rezultātus, nepieciešams vērsties pie skolas organizatora.

Visi, bez izņēmuma, konkursa dalībnieki saņem elektroniskus sertifikātus, kuros ir norādīts iegūto punktu skaits. Šos sertifikātus izdrukā skolas organizators un tiek izsniegti savā skolā.

No 8. līdz 31. maijam darbā dienās (no 9:00 līdz 17:00) ir iespējams saņemt diplomus un dāvaniņas skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei (TOP 20) 
Valērijas Seiles ielā 1 k-7, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1019.

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstiet uz e-pastu: kengurs@isma.lv

 1. REĢISTRĀCIJA

Piereģistrēšanās tām skolām, kas to vēl nav izdarījušas  uz konkursu “Ķengurs- matemātika visiem“ notiek e-pastā kengurs@isma.lv.

Ja skola nav piereģistrējusies iepriekšējos gados, tad e-pasta vēstulē kengurs@isma.lv jānorāda skolas nosaukums, saiti uz skolas mājaslapu un skolas e-pasta adresi. Pēc tam uz SKOLAS e-pastu atnāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību būs iespējams ieiet vietnē math.kengurs.lv un turpināt skolas piereģistrēšanu, izveidot skolas organizatora kontu, nepieciešamības gadījumā arī atsevišķus papildus kontus skolotājiem.

Ja skola ir jau agrāk reģistrējusies mājaslapā ķengur.lv/lv tad uz skolas

 e-pastu 15.01.2024 pienāks pagaidu parole, ar kuras palīdzību skolas organizators varēs ieiet vietnē math.kengurs.lv un apstiprināt savu dalību konkursā.

2.KONTU VEIDI

Skolas konts ir nepieciešams, lai apstiprinātu skolas piedalīšanos konkursā, skolas organizatora nozīmēšanai vai nomaiņai, un, lai noslēgtu līgumu starp mācību iestādi un konkursa “Ķengurs“ organizēšanas komiteju.

Skolas organizatora konts tiek lietots, lai apstiprinātu piedalīšanos konkursā, lai izveidotu papildus kontus citiem skolotajiem, lai saņemtu konkursa materiālus, lai ievadītu dalībnieku datus, lai saņemtu atskaites, sertifikātus un balvas.

Skolas organizatora papildus konti var tikt lietoti, lai ievadītu konkursa dalībnieku datus.

To pašu kontu var lietot skolas organizators un arī skolotāja papildus kontu var lietot dažādās mācību iestādēs.

3. KONKURSA NORISES DIENA

Konkursa dienā no plkst. 06:00 mājas lapā būs pieejami materiāli reģistrētajam lietotājam:

– uzdevumi 3 valodās,

– veidlapas, atbilžu ierakstīšanai,

– brīvas ailes skolas organizatoru datu ievadīšanai (būs pieejams līdz 01.04.),

– brīvas ailes atbilžu ierakstīšanai no 21.marta līdz 1.aprīlim (to skolēnu sarakstam, kas piedalījušies konkursā tradicionālajā veidā),

– bankas konts, kurā jāpārskaita kopēja summa par visiem konkursa dalībniekiem no skolas (pārskaitīt līdz 20.aprīlim).

No rīta (6:00) skolas organizators saskaņā ar savu pieteikumu vietnē math.kengurs.lv saņem konkursa materiālus: uzdevumus, atbilžu veidlapas un tās izdrukā.

Katram konkursa dalībniekam tiek izsniegti uzdevumi, atbilstoši viņa vecuma grupai. Atbildes skolēni atzīmē uzdevumu lapās, taču drīkst izmantot arī atbilžu veidlapas un melnraksta lapas. No brīža, kad skolēni saņēmuši uzdevumus, sākas konkursa laiks: 1 stunda 15 minūtes. Uzreiz pēc konkursa laika beigšanās, skolas organizators savāc darbus (vai atbilžu veidlapas) un līdz 1.aprīlim  ievada vietnē math.kengurs.lv dalībnieku sarakstu un ieraksta atbildes.

4. REZULTĀTU NOTEIKŠANA.

Rezultātu saņemšanas dienā mājas lapā būs pieejami:

– atskaite,

– dalībnieku nominālie sertifikāti,

– skolas sertifikāts,

– skolotāja pateicības raksts,

– nominālais diploms par 1.vietu savā skolā katrā paralēlē,

– nominālie diplomi tiem skolēniem, kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā klašu paralēlē no 2.-12. klasei.

Konkurss notiek latviešu, krievu un angļu valodā.

Starptautiskā konkursa „Ķengurs” logo autors ir pazīstams franču mākslinieks un dizainers Raoul Raba raba.mathkang.org

Slepenajā laboratorijā, kuru radīja mākslinieks, glabājas desmitiem animācijas filmu, veltīto konkursam.

Konkursa starptautiskā asociācija piešķīra mums tiesības konkursa logo izmantošanai Latvijā.

Information will appear soon

KlaseValodaAtbildes
2.LV
3. – 4.LV
5. – 6.LV
7. – 8.LV
9. – 10.LV
11. – 12.LV